Logout
NL

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst een inspanningsverbintenis is.

Sailwell Yachting Services is gekend voor zijn kwalitatieve services en alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat uw vaartuig veilig is, echter kunnen we dit op geen enkele manier garanderen. Sailwell Yachting Services kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade of verlies geleden aan het vaartuig als gevolg van enig weer, storm tsunami, cycloon, criminele schade, brand of diefstal van artikelen of enige andere oorzaak.

Terwijl goede maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in onze rapporten informatief correct is, kunnen we op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en juistheid van onze rapporten, voor directe of indirecte gevolgschade, contracten, goodwill of verwachte besparingen. Niets in onze rapporten is bedoeld te zijn of te worden geïnterpreteerd als een goedkeuring van, of aanbeveling voor een leverancier, dienst of product.

Beste inspanningsverbintenis - Onze diensten worden geleverd op basis van de beste inspanningen - wij zijn niet verantwoordelijk voor het geval we niet in staat zijn om oppervlaktes, stoffen of enige andere onderdelen van zeil- of motorjachten te reinigen, vlekken te verwijderen of anderszins te herstellen. Alle services die worden vermeld in ons marketingmateriaal zijn alleen ter referentie en vertegenwoordigen niet noodzakelijk een garantie dat de service is uitgevoerd.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat valet services worden uitgevoerd volgens de hoogste standaard (afhankelijk van de toestand van het vaartuig), wordt de klant geadviseerd om het schip na voltooiing van elk werk te controleren. Als er reden is tot ontevredenheid, moet de klant wijzen op het punt van hun ontevredenheid, we zullen proberen het op dat moment en naar best vermogen te corrigeren. Sailwell Yachting Services kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor geconstateerde afwijkingen na 24 uur dat het werk is voltooid. Indien de Klant nalaat zich aan deze tijdschaal te houden, weigert Sailwell Yachting Services om eventuele punten van ontevredenheid te corrigeren.

Als onderdeel van het bedrijfsbeleid om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de specificaties van alle services te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Wasgoed services - Wij besteden de uiterste zorg aan de verwerking van artikelen die aan ons zijn toevertrouwd en gebruiken dergelijke processen die, naar onze mening, het meest geschikt zijn voor de aard en de staat van elk afzonderlijk artikel. Desalniettemin kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor inherente zwakheden of defecten in materialen die niet direct zichtbaar zijn vóór verwerking. Bij het wassen kunnen we niet garanderen tegen kleurverlies en krimp: of tegen schade aan zwakke en tedere stoffen.

Bevoorrading - Wij besteden uiterst veel zorg dat alle producten vers en met de beste kwaliteit aangeleverd worden. Alle gekoelde producten worden ook gekoeld aangeleverd. Echter kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen indien een product een versheid probleem zou vertonen. Alle producten worden gekozen met de grootste zorg en volgens uw vraag, indien het product niet beschikbaar is wordt een alternatief aangeboden die zo dicht mogelijk aanleunt tot het gevraagde product. Annuleren van de bestelling dient te gebeuren minstens 24 uur vóór de gevraagde levertijd, anders zijn we genoodzaakt de bestelling aan te rekenen. Indien uw jacht niet aanwezig is in de afgesproken haven en we niet worden verwittigd van een verandering van ligplaats zijn we genoodzaakt de bestelling aan te rekenen.

Accidentele schade - Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele accidentele schade die kan optreden terwijl uw vaartuig in ons bezit is, inclusief, maar niet beperkt tot, schade die verband houdt met reeds bestaande omstandigheden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan uw vaartuig als gevolg van losse dekmontage, afbladderend lakwerk, extreem gecorrodeerd / roestig metaalwerk, defecte onderdelen of slechte mechanica. Zorg ervoor dat je ons bewust maakt van mogelijke problemen voordat we onze services starten.

Bijkomende kosten - Tijdens het weergeven van services op uw vaartuig kunnen we omstandigheden of omstandigheden blootleggen die extra inspanningen of tijd vergen, en daarom kunt u extra kosten maken om uw gevraagde service naar behoren te voltooien. We doen er alles aan om u van tevoren op de hoogte te stellen van het voltooien van de service, maar in het geval dat we om wat voor reden dan ook buiten onze controle geen contact met u kunnen opnemen; behouden we ons het recht voor om ons gepubliceerde uurtarief in rekening te brengen om het werk te voltooien door extra arbeidskrachten en / of andere professionals in te schakelen.

Disclaimer wegens motorschade - Bepaalde diensten omvatten het reinigen van de motor, machinekamer en componenten. Sailwell Yachting Services is niet verantwoordelijk voor enige schade als gevolg van deze service, tijdelijk of anderszins, die kan optreden als gevolg van onze services

Tussentijdse betalingen - We behouden ons het recht voor om een limiet te plaatsen van 250 Euro op openstaande rekeningen en vereisen onmiddellijke betaling om verdere services of zorg te voltooien

Factuurregeling - Rekeningen zijn betaalbaar bij het voltooien van werkzaamheden voor incidenteel werk en rekeninghouders (login houders of leden?) worden aan het einde van elke maand gefactureerd voor onmiddellijke betaling binnen 14 dagen.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum. Alle klachten met betrekking tot de factuur dienen binnen de acht dagen bij aangetekend schrijven –dat de inhoudelijke motivering van de klacht dient te bevatten – op het hoofding vermeld adres van de factuur (maatschappelijke zetel) bekend gemaakt te worden. Zo niet wordt de factuur als onbetwist en onbetwistbaar aanzien.

Bij niet-betaling van de factuur voor haar vervaldagdatum is de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand, waarbij elke begonnen maand telt voor een volledige maand. Bovendien wordt het factuurbedrag ten titel van administratie kosten verhoogd met 10% met een minimum van 50 Euro, onverminderd alle andere incasso- en/of gerechtskosten. Bij gebeurlijke niet-betaling van één factuur op haar vervaldag, brengt dit automatisch de opeisbaarheid mee van alle facturen van latere datum, zelfs indien op deze facturen een andere vervaldag vermeld zijn.

Alle geschillen voortvloeiend uit de huidige overeenkomst die er het voorwerp van uitmaakt worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Gent

Bij overschrijding van de betalingstermijn van een factuur met meer dan twee maanden, wordt dit als een ernstige tekortkoming beschouwd die de ontbinding van de onderhavige overeenkomst rechtvaardigt

Bijkomende prestaties worden uitgevoerd in regie aan 48 Euro per uur exclusief BTW. Indien de taakomschrijving voor de bijkomende prestaties als beduidend kan omschreven worden (bv meer dan de helft van het initiële loon), dan zal hieromtrent expliciete correspondentie gevoerd worden tussen de opdrachtgever en Sailwell Yachting Services

Beëindiging van de dienst - Elk van beide partijen kan op elk moment een lopende service of dienst beëindigen en de rekening moet dan volledig betaald worden binnen de 14 dagen.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info